1. ANGABEN ZUM BETREIBER:

Name des Betreibers: MVS-SYSTEMS KFT.

Adresse des Betreibers: 1047 Budapest, Attila u. 48.

Steuernummer des Betreibers:

2. KONTAKT DES BETREIBERS:

Telefon: +36-1/231-7040

E-Mail: info@mvs-systems.com

3. SPEICHER ANBIETER DER WEBSITE DES BETREIBERS:

Name: DOTROLL KFT.

Adresse: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-Mail: support@dotroll.com